fredag 23. januar 2015

4H-organisasjonen i Gambia

The English version can be found in the end.


4H The Gambia

4H Gambia er en frivillig, ikke-statlig organisasjon som ble grunnlagt i 1987 og registrert i 1995. De er registrert medlem i Tango som er en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner. De er delt inn i to regioner: North Bank og Central Region. Organisasjonen har 3000 medlemmer i Gambia fordelt på 65 4H-klubber, delt inn i 10 fylker. Medlemmene er i alderen 10-35 år.

Organisasjonen ble grunnlagt for å forhindre migrasjon fra bygd til by og fokuserer i hovedsak på landbruk gjennom felles prosjekter. Prosjektene kan være dyrehold, grønnsaksdyrking, batikk, kornproduksjon, regntidslandbruk, birøkting, trehager/frukthager og bevisstgjøringsarbeid når det gjelder kjønnsspørsmål, hiv/aids og ebola. Mye av det de produserer selger de for å tjene penger til å utvikle klubbene og lansbyene.

De har fire ansatte i 4H Gambia, hvorav Alieu er en av dem og er vårt faste reisefølge. De har et landsstyre, fylkesstyre i hvert fylke og klubbstyre i hver klubb med jevnlige møter.
Møtevirksomheten i de ulike klubbene varierer avhengig av om medlemmene er studenter eller ikke.

Kerr Ngorr

Torsdag 1. Januar besøkte vi Kerr Ngorr og deres 4H-klubb som ble opprettet i 1990. I 1996 gikk de til innkjøp av 5 solcellepanel til bruk i landsbyen som de innfødte kan betale en liten sum for å bruke. Disse pengene går til et fond for å utvikle landsbyen.
I Kerr Ngorr har de mange felles prosjekter innen landbruk og de har store områder med dyrket mark. Samtidig ønsker de å innføre flere individuelle prosjekter slik at enkeltmedlemmer kan starte eget landbruk. Her selger de dyr og matvarer for å få råd til frø og gjødsel. Samtidig ønsker de å samle nok penger til innkjøp av en melmølle som del at et prosjekt.
Klubben har møte en gang hver andre måned. Alumnene har ikke en egen klubb, men fungerer som klubbrådgivere.

Jarumeh Koto

5. januar var vi i Jarumeh Koto hvor standarden var høyere enn i andre landsbyer vi har sett. Strømledninger er lagt klart slik at de snart får strøm i landsbyen. De har en 4H-klubb som driver med ulike prosjekter og de spiller ofte den gambiske 4H-sporten fotball. De har etablert grønnsakshage og ”tipy tap” som 4H-prosjekt. Tipy tap går ut på å kunne vaske hendene uten å røre noen andre flater med hendene. De har vann på ei plastkanne, lager hull i toppen, henger denne på en stang og fester en tråd til en stokk. Man tråkker på stokken slik at kannen vippes og vann renner ut. I landsbyen bor alumnenes representant i landsstyret og vi hadde et fruktbart møte med han hvor vi diskuterte alumnenes rolle i 4H The Gambia. De har som mål å opprette et alumnstyre som et ledd for å få et definert og mer aktivt alumnmiljø. Alumnene i 4H The Gambia er 35 år og eldre og deres rolle skal være å gi råd til klubben og dens medlemmer. Samtidig trenger de å utføre mer bevisstgjøringsarbeid for å informere om alumnmiljøet og få alumnene til å delta på frivillig basis, noe som er en utfordring i Gambia grunnet lange avstander, lite økonomiske midler og inaktivitet. Deres største utfordring er derimot å få de eldre medlemmene til å overlate ansvar til de yngre medlemmene slik at de kan lære å utføre oppgaver, aktiviteter og styrearbeid som de senere kan nyttegjøre i dagliglivet og spesielt innenfor landbruket. Møtet ble avsluttet med et forslag om samarbeid mellom 4H-alumnene i Gambia og Norske 4H-alumner, noe som videre må diskuteres med styret i Norske 4H-Alumner og årsmøtet.________________________________________________

4H The Gambia

4H The Gambia is a volounteer, non-governmental organisation founded in 1987, and formally registered in 1995. They are a registered members of Tango, a motherorganisation for volounteerbased organisations. They are divided into two regions: North Bank and Central Region. The organisation has 3000 members in The Gambia in 65 different 4H-clubs, which are divided into 10 counties. Members of 4H The Gambia are aged 10-35 years.

The organisation was founded to stop the migration from rural areas to cities and their focus is on farming through common projects. The projects can be animal husbandry, vegetable gardening, baticks, production of grain, raining season farming, gender questions of HIV/AIDS and EBOLA. A lot of what they produce they sell for profit to further expand villages and clubs.

4H The Gambia has four employed people, our travel companion was Alieu from the office. They have a National board, a county board in each county and boards in their local clubs with meetings. The meetings in the different clubs vary depending on the members beeing students or not.

Kerr Ngorr
Thursday 1 January we visited Kerr Ngorr and their 4H-club which was founded in 1990. In 1996 they bought five solarcell panels for use in the village. The inhabitants can pay a fee to use it and the money goes to a fund to develop the village. In Kerr Ngor they have many common projects when it comes to farming and agriculture, and they have big cultivated fields. They also want to incorporate individual projects so that the members can grow individual crops. They sell animals and food to afford seeds and fertilizers. At this time their goal is to get enough money to buy a mill to make flour as part of a project. The club has meetings every second month. The alumnis do not have a club, but they work as club advisors.

Jarumeh Koto

5 January we were in Jarumeh Koto where the standard is higher than in the other villages we have seen. Power cords are made and ready and soon they will get power in the village. They have a 4H-club that runs different projects and they often play the Gambian 4H-sport football. They have established a vegetable garden and the "tipy tap" as 4H-projects. The idea of the tipy tap is to wash your hands without touching any surfaces with your hands. There is water in a plastic can with holes in it, hanging on a rod. A cord is fastened to the can and a log on the ground. You step on the log, the can tilts, and water comes out. In this village the alumni representative of the National board lives. We had a rewarding meeting with him where we discussed the alumnis' role in 4H The Gambia. Their goal is to establish an alumni board to get a defined and more active alumni-base. The alumnis in 4H The Gambia are aged 35 years and up, and their role is to give advice to the club and its members. They also need to arrange campaigns to inform about the alumni life and get the alumnis to participate on a volunteer basis. This is a challenge in 4H The Gambia because of long distances, poor economy and inactiveness. Their biggest challenge is though to get the elder members to hand over responsibility to the younger members. This way the younger members can learn to carry out tasks, activities and work in the board. This can be useful for the future, both in their daily life and when it comes to agriculture. The meeting ended with a proposition about cooperation between the Gambian 4H-Alumnis and the Norwegian 4H-Alumnis. This have to be discussed more carefully with the board in the Norwegian 4H-Alumnis and their annual meeting.


De siste dagene i Gambia!Tilbake til kysten og turistlivet

Mange timer, militærkontroller og nesten-påkjørsel av kuer senere kom vi tilbake til Koto og Bungalow Beach Hotel. Her kunne vi ta en etterlengtet varm dusj! Dagen derpå bar det igjen ut på eventyr, denne gangen til en krokodillepark og et museum. Vi kunne lese om ulike stammer, kulturer og historie helt tilbake til 2. Verdenskrig. Vi fikk se mange spennende instrumenter, drakter og masker som de bruker i ulike seremonier i de ulike stammene. Deretter gikk turen inn i krokodilleparken mellom trær, lianer og et yrende fugleliv før vi kom frem til krokodilledammen. I dammen kunne vi se flere titalls krokodiller og vi fikk til og med klappe en krokodille på halen. Det var et minimarked på parken, der kjøpte noen flotte bilder. Etterpå gikk vi innom et lite marked som stort sett besto av trefigurer og smykker hvor mange handlet mye fint til venner og familie. Noen kunne skilte med god og innlært pruteteknikk, mens andre valgte å betale litt mer for varene.

Evaluering av studieturen

10. januar var det klart for evalueringsmøte av turen til Gambia. Deltakerne kom med mye konstruktiv kritikk og vi konkluderte alle med at det hadde vært en fantastisk tur. Vi har opplevd spennende kulturer, sett dyreliv vi tidligere bare har lest om og spist mat vi bare kunne ha drømt om, feberdrømmer for eksempel.

Utflukt

De siste dagene gjorde folk litt som de hadde lyst til selv. Man er mye tryggere på stedet og på menneskene, vi kunne reise rundt alene (men alltid to og to).
Kristine, Jens Arne, Sigrid og Eskil tok derfor en tur til Makasutu cultural forest. Vi ble plukket opp av reiseselskapet tidlig søndag morgen og etter en tre kvarters tur gjennom bilfylte gater og humpete veier kom vi til et lite resort inne i skogen. Her skulle vi bli tatt med på en tur gjennom en frodig skog, vi lærte om lokale trearter, deres bruk og smak. Vi fikk møte den lokale faunaen, både løshunder og bavianer var tilstede til noens glede og andres skrekk. Midt inne i skogen bodde det en spåmann som på en entusiastisk måte kunne fortelle at både Eskil og Jens Arne kom til å bli fedre, og leve lenge, begge spådommer på uspesifikk tid og kvanta. Vi var også heldige som hadde møtt på en så fantastisk turguide. Dersom Eskil hvisket sine ønsker inn i to stearinlys og ga de til en gammel dame ville de gå i oppfyllelse. Jens Arne skulle hviske til bananer og overrekke de til en dame med barn på ryggen. En kanotur blant mangrovetrær, fugler, østers og krabber ga et helt nytt perspektiv på Gambia. Vi padlet rolig gjennom en østersfabrikk i grunt vann. Etter kanoturen ble vi tatt med for å se palmevin-produksjon og vi fikk prøve å klatre i en palme, før vi fikk smake på palmesaft som smakte nypotet blanda med sukkervann.

__________________________________________________________________________

Back to he coast, and the life of a tourist
 
Many hours, a military control and almost hitting cows later, we arrived back in Koto and Bungalow Beach Hotel. We were finally able to have a hot shower! The day after this another adventure was waiting for us, this time a crocodile park and museum. We could read about different tribes, cultures and history of The Gambia all the way back to World War 2. We saw many exotic instruments, clothing and masks that is used in different seremonies in the different tribes. After this we got to enter the park. Between trees and a colourful collection of birds we arrived at the crocodile pond. The pond was full of crocodiles, we even got to pet one of them on the tail. In the park there was a mini market, some of us bought beautiful pictures. After the park we visited yet another market, full of wooden hand crafted figures and ornaments where we shopped a lot of presents for family and friends back home. Some of us were able to haggle real good, others ended up paying more for the goods.

Evaluation of the trip

The trip to The Gambia was evaluated the 10th of January. The participants concluded on the trip being fantastic and provided the leaders with constructive suggestions for next study trip. We have seen many exciting cultures, animal life we earlier just had read about and eaten food we just could have dreamt about, in fever dreams for example.

Excursion

The last days at the coast people have done mostly what they want to do themself, we could travel to see the place alone (always at least two people). Kristine, Jens Arne, Sigrid and Eskil therefore went on a trip to Makasutu cultural forest. Early sunday morning we were picked up to a 45 minutes long trip through busy streets and humpy side roads. We arrived at a small resort in the woods. We were taken on a walk through a lush forest, we were taught about local tree sorts, their use and taste. We got to meet the local fauna, both loose dogs and baboons were present as a pleasent surprise to some, not so much for others. In the middle of the forest there lived a fortune teller who in an entusisastic way could tell both Eskil and Jens Arne that they were going to be fathers, and live long. Both fortunes were unspesific in time and quanta, we were lucky to have met such a fantastic tour guide as well. If Eskil whispered his wishes into two candles and gave them to an old lady they would become true. Jens Arne was supposed to whispers his into three bananas and give them to a lady with a baby on her back. A canoe trip amongst mangrovetrees, birds, oysters and crabs gave us a whole new perspective on The Gambia. We paddled quietly through an oysters fabric in shallow waters. After the canoing we were taken to see palm wine production, we got to climb a palm tree before we tasted jungle juice (sap from the palm tree). It tasted like fresh potatoes mixed with sugar water.

mandag 12. januar 2015

Den store utflukten

The English version can be found at the end.

Tilbake til kysten og turistlivet
Mange timer, militærkontroller og nesten-påkjørsel av kuer senere kom vi tilbake til Koto og Bungalow Beach Hotel. Her kunne vi ta en etterlengtet varm dusj! Dagen derpå bar det igjen ut på eventyr, denne gangen til en krokodillepark og et museum. Vi kunne lese om ulike stammer, kulturer og historie helt tilbake til 2. Verdenskrig. Vi fikk se mange spennende instrumenter, drakter og masker som de bruker i ulike seremonier i de ulike stammene. Deretter gikk turen inn i krokodilleparken mellom trær, lianer og et yrende fugleliv før vi kom frem til krokodilledammen. I dammen kunne vi se flere titalls krokodiller og vi fikk til og med klappe en krokodille på halen. Det var et minimarked på parken, der kjøpte noen flotte bilder. Etterpå gikk vi innom et lite marked som stort sett besto av trefigurer og smykker hvor mange handlet mye fint til venner og familie. Noen kunne skilte med god og innlært pruteteknikk, mens andre valgte å betale litt mer for varene.

Evaluering av studieturen
10. januar var det klart for evalueringsmøte av turen til Gambia. Deltakerne kom med mye konstruktiv kritikk og vi konkluderte alle med at det hadde vært en fantastisk tur. Vi har opplevd spennende kulturer, sett dyreliv vi tidligere bare har lest om og spist mat vi bare kunne ha drømt om, feberdrømmer for eksempel.

Utflukt
De siste dagene gjorde folk litt som de hadde lyst til selv. Man er mye tryggere på stedet og på menneskene, vi kunne reise rundt alene (men alltid to og to).
Kristine, Jens Arne, Sigrid og Eskil tok derfor en tur til Makasutu cultural forest. Vi ble plukket opp av reiseselskapet tidlig søndag morgen og etter en tre kvarters tur gjennom bilfylte gater og humpete veier kom vi til et lite resort inne i skogen. Her skulle vi bli tatt med på en tur gjennom en frodig skog, vi lærte om lokale trearter, deres bruk og smak. Vi fikk møte den lokale faunaen, både løshunder og bavianer var tilstede til noens glede og andres skrekk. Midt inne i skogen bodde det en spåmann som på en entusiastisk måte kunne fortelle at både Eskil og Jens Arne kom til å bli fedre, og leve lenge, begge spådommer på uspesifikk tid og kvanta. Vi var også heldige som hadde møtt på en så fantastisk turguide. Dersom Eskil hvisket sine ønsker inn i to stearinlys og ga de til en gammel dame ville de gå i oppfyllelse. Jens Arne skulle hviske til bananer og overrekke de til en dame med barn på ryggen. En kanotur blant mangrovetrær, fugler, østers og krabber ga et helt nytt perspektiv på Gambia. Vi padlet rolig gjennom en østersfabrikk i grunt vann. Etter kanoturen ble vi tatt med for å se palmevin-produksjon og vi fikk prøve å klatre i en palme, før vi fikk smake på palmesaft som smakte nypotet blanda med sukkervann.

_______________________________________________

Back to he coast, and the life of a tourist
Many hours, a military control and almost hitting cows later, we arrived back in Koto and Bungalow
Beach Hotel. We were finally able to have a hot shower! The day after this another adventure was waiting for us, this time a crocodile park and museum. We could read about different tribes, cultures and history of The Gambia all the way back to World War 2. We saw many exotic instruments, clothing and masks that is used in different seremonies in the different tribes. After this we got to enter the park. Between trees and a colourful collection of birds we arrived at the crocodile pond. The pond was full of crocodiles, we even got to pet one of them on the tail. In the park there was a mini market, some of us bought beautiful pictures. After the park we visited yet another market, full of wooden hand crafted figures and ornaments where we shopped a lot of presents for family and friends back home. Some of us were able to haggle real good, others ended up paying more for the goods.

Evaluation of the trip
The trip to The Gambia was evaluated the 10th of January. The participants concluded on the trip being fantastic and provided the leaders with constructive suggestions for next study trip. We have seen many exciting cultures, animal life we earlier just had read about and eaten food we just could have dreamt about, in fever dreams for example.

Excursion

The last days at the coast people have done mostly what they want to do themself, we could travel to see the place alone (always at least two people). Kristine, Jens Arne, Sigrid and Eskil therefore went on a trip to Makasutu cultural forest. Early sunday morning we were picked up to a 45 minutes long trip through busy streets and humpy side roads. We arrived at a small resort in the woods. We were taken on a walk through a lush forest, we were taught about local tree sorts, their use and taste. We got to meet the local fauna, both loose dogs and baboons were present as a pleasent surprise to some, not so much for others. In the middle of the forest there lived a fortune teller who in an entusisastic way could tell both Eskil and Jens Arne that they were going to be fathers, and live long. Both fortunes were unspesific in time and quanta, we were lucky to have met such a fantastic tour guide as well. If Eskil whispered his wishes into two candles and gave them to an old lady they would become true. Jens Arne was supposed to whispers his into three bananas and give them to a lady with a baby on her back. A canoe trip amongst mangrovetrees, birds, oysters and crabs gave us a whole new perspective on The Gambia. We paddled quietly through an oysters fabric in shallow waters. After the canoing we were taken to see palm wine production, we got to climb a palm tree before we tasted jungle juice (sap from the palm tree). It tasted like fresh potatoes mixed with sugar water.

lørdag 10. januar 2015

The English version can be found at the end.

Farafenni og 4H-Kontoret
3. januar kjørte vi til Farafenni hvor vi besøkte 4H The Gambia sitt 4H-kontor. Her la vi igjen gaver som skulle gis til 4H-klubbene og vi fikk servert lunsj før vi igjen reiste videre til AMRC Hotel. På det lille hotellet inngjerdet langs sandete veier skulle vi tilbringe en natt. Mange av reisedeltakerne tilbrakte store deler av tiden på toalettet eller inne på et mørkt rom for å helbrede hoder eller mager. Spesielt morsomt var det når toalettet ikke spylte ned…

Baobolong, et ferjekaos
I Gambia er det en stor elv som strekker seg hele landet gjennom, alle avstikkere må forseres og brobygging ser ikke ut til å være et fagfelt de setter stor pris på her nede. Ferjeleiet før Baobolong er en krysning på rundt 50 meter, etter å ha verdsatt lokale turistfeller lenge nok bestemte gruppen seg for å kjøre småbåt over. 5-6 stykker ble igjen i bilen orket ikke tanken på å ta småbåt og bestemte seg for å vente på ferja. Etter en stund kom de allikevel med småbåt de og. Etter litt avslapping på hotellet var det ut på båt igjen, denne gangen for å få et glimt av det dødeligste dyret i Afrika, flodhesten. Turen gikk opp elven. Vi så slanger, apekatter, mange fugler og heldigvis flodhester! Flodhestene var vare på oss, la på ørene og fulgte båten nøye. Vel tilbake på hotellet fikk vi servert den ”fantastiske” retten domoda. Senere danset vi denne av oss til trommer og show. Eskil Volberg viste seg å være en real danseløve. Dagen etter gikk vi hvert til vårt på markeder og moro, Marie hadde til maten forberedt en ordentlig delikatesse, ferske, grove rundstykker!

Jerumehkoto
Vi hadde en vertsfamilie igjen å besøke. Denne lille landsbyen hadde en høyere standard enn den forrige, hvor de kunne skilte med både blekktak og murbygninger. Kristine var innkvartert hos alumnenes representant i 4H Gambia, Musa Samura. Hun delte en king-size seng med Sigrid S. Løvland og ble positivt overrasket over deres flotte vaskerom med både støpt dusj og tett gjerde. Det ble også servert den beste attayen hittil og en av studiedeltakerne fikk oppskriften. Jens Arne fikk sove litt i utkanten, hvor han fort ble en del av gutta krutt som nøt godt av varm attaya ut i de sene natterstimer. Landsbyen hadde en etablert trehage som de pleiet godt med. De vokser mahogny og andre tresorter som de selger videre til 4H-prosjekter slik at de etter hvert kan selge fullvoksne trær. Noen av deltakerne hadde valgt å bli igjen på Baobolong, disse hentet vi dagen etter. Dessverre var sjåføren i overkant ivrig på å komme seg gjennom en militærkontroll og kjørte før han ble vinket på. Stuntet resulterte i at hele gjengen måtte ta ned all bagasje, stille seg på rekke og bli gjennomsøkt. Vi var enige om at dette var ubehagelig, men at det kun var en maktdemonstrasjon siden de siste deltakerne ikke trengte åpne sin bagasje. Vi skulle til et kvinneprosjekt hvor vi lærte å lage batikk og ulike måter å farge tekstiler på. Vi fikk også se en frodig grønnsakshage og titte på et lite håndverksmarked. Senere på kvelden ble vi med på fotballkamp, hvor tobabene (de hvite, som vi ofte ble kalt) og Musa Chaw spilte på lag mot mofingoene. Mens kampen pågikk forsøkte Jens Arne og Vilde Bilstad å lære ungene å spille volleyball med varierende hell. Fotballkampen endte 5-3 og tobabene ble forgudet for den gode innsatsen. Da vi kom tilbake til landsbyen var det klart for et møte med leder og nestleder i Norske 4H-Alumner og alumnenes representant i 4H Gambia, Musa Samurah. Alumnenes innsats og rolle i 4H Gambia skulle avklares og Norske 4H-Alumner kom med konstruktive tilbakemeldinger på aktiviteter og tiltak. Senere ble vi invitert til tromming og dansing for hele landsbyen hvor barna danset i tradisjonelle drakter og viste seg frem for tobabene. Vi fikk lære at Adame, som var en av vertene til Kristine, var den eneste wolof´en i hele landsbyen, resten var mandinka. Med andre ord snakker de forskjellige stammespråk (fola, mandinka, wolof), i tillegg til at de lærer både engelsk, fransk og arabisk på skolen. Oppholdet ble avrundet 7. Januar med familiebilder før vi reiste tilbake til Baobolong.

Fito Fula og Baobolong
Vi reiste tilbake mot Baobolong. På veien stoppet vi innom Fito Fula, en liten landsby med små stråhytter, men allikevel virket de ikke fattige i og med at man kunne finne stereoanlegg inne hos en av innbyggerne. Her ble det holdt lederkurs i samarbeid med 4H Gambia. Fire av reisedeltakerne arrangerte en samarbeidslek og hadde en idemyldring om styrets oppgaver. Leken gikk ut på å utfordre de kreative sansene til både norske og gambiske 4H-ere. Du fikk et ord du skulle utføre eller forme innad i gruppen og alle måtte være med. Deltakerne måtte blant annet lage en elefant. Dette var den varmeste dagen hittil og på veien tilbake til Baobolong ble alle veldig varme og svette. Vel tilbake i Baobolong gikk vi til innkjøp av godteri og snacks til morgendagens lange biltur. Siden mange fortsatt var syke gikk det i bananer og spaghetti til middag.

Det store veddemålet
Tidsaspektet er ikke like viktig i Gambia som vi er vant med i Norge. Her gjør man ting når det passer for menneskene og været. Dette har resultert i at vi aldri har kommet oss av gårde til tiden som er satt og dermed ble Marie og resten av gruppen utfordret av Eskil. Veddemålet gikk ut på at hvis vi kom oss av gårde før klokken 08:30 neste morgen, skulle Eskil ikke spise pizzaen han likte så godt resten av turen. Dette endte med at vi var ute av porten på hotellet klokken 08:20 neste morgen og dermed tapte Eskil veddemålet. Han var allikevel fast bestemt på at reglene var endret underveis, og at det han hadde veddet på var at vi skulle begynne reisen presis 08:30 og at han dermed vant. En sultestreik og mye diskusjon senere ble det gitt et kompromiss om at dersom han utførte noen ulike fysiske oppgaver og psykiske prøvelser som ble bestemt av Marie skulle han få lov. Når sant skal sies bestilte han familiestørrelsen den dagen han endelig fikk se pizza igjen.

Den lange turen
Vi reiste langt, langt og lengere enn langt på humpete, støvete og krunglete gambiske veier. Vi skulle inn til et cluster-prosjekt hvor de hadde plantet mange trær, både cashew, mango og malaina til forskjellig bruk. Det var interessant å se hvordan alt var laget for hånd, og at alt vedlikeholdsarbeid av trærne ble gjort av frivillige. Trehagen er finansiert av et lån fra 4H Norge i 2013 og er noe de kan høste goder av i mange år. Vi reiste inn mot hovedveien igjen etter besøket. Det er utrolig hvor behagelig en stripe asfalt kan være!

En stor takk til Vilde Ulsten for korrekturlesning!
_______________________________________________________

Farafenni and the 4H-office
We travelled to Farafenni the 3rd of January to visit the 4H-office of 4H The Gambia. We left gifts

for 4H-clubs at the office and were served lunch before we went to AMRC Hotel. In the small hotel, with just a small fence along a sandy road, we were spending the night. Some of the participants spent more time in the toilets or dark rooms to mend heads or stomaches. This was especially fun when the toilets did not flush…

Baobolong, a ferry chaos
There is a big river running through The Gambia, and every branch of this needs to be crossed. It does not seem to us that the Gambian bridge builders are anywhere to be seen. The ferry crossing before Baobolong is about 50 meters. After enjoying the local tourist traps long enough the group decided to pay for a small boat to take us across the river. 5-6 of us stayed behind to wait for the car, but after a while they came in one of the small boats as well. We relaxed a little in the hotel before it was time for yet another boat trip. This time the boat took us up river in the hope to see Africas deadliest animal, the hippopotamus. On the trip we saw snakes, monkeys, a lot of birds and thankfully hippoes! The hippoes were paying great attention to us, put their ears back and watched us pass slowly. Back at the hotel we were served the ”fantastic” dish of domoda and later we danced this off with drums and show. Eskil Volberg turned out to be a really good dancer. The day after this we all did a little bit of what suited us the best, like markets and fun, Marie had prepared fresh, coarse bread for us for lunch!

Jerumehkoto
We had one host family left to visit. This small village had a higher standard than the last one, they had both tin roofs and sement buildings. Kristine lived with the representative of the alumnis in 4H The Gambia, Musa Samurah. She shared a bed with Sigrid S. Løvland and was positively surprised by their nice washroom with a casted sement shower and a fence with no holes. She was also served the best attaya so far and one of the participants got the recipe. Jens Arne stayed with a family a short walk away from the village, and soon became a member of the ”boys´ club” which enjoyed attaya into the night. The village had an established orchard where they grow mahogny and other sorts of wood in which they sell to 4H-projects so that they eventually can sell full grown trees. Some of the participants had stayed at Baobolong, and we picked them up the day after. Unfortunately the driver was too eager to get through the military check point and drove past the check point before he was told to. This stunt lead to a baggage check. All the participants had to take their luggage, stay in line and got their luggage checked by the officer. We all agreed that this was an uncomfortable experience, but that it only was a demonstration of power, since the last participants did not have to open their luggage. We were going to a Women Project where we learned batikk (tie and die) and different ways to dye textiles. We also got to see a lush vegetable garden and look at a small hand crafts market. Later that day we joined a football match where the tobabs (the white, that we often were called) and Musa Chaw played on a team against the mofingos. While the football match was going on, Jens Arne and Vilde Bilstad tried to teach the kids to play volleyball, with various luck. The football match ended 5-3 and the tobabs were worshiped for their good effort. When we came back to the village it was set for a meeting with the chairperson and vice-chairman of Norwegian 4H-Alumnis and the representative of the alumnis in 4H The Gambia, Musa Samurah. We were to clarify the Gambian 4H Alumnis´ effort and role in 4H The Gambia and the Norwegian 4H-Alumnis proposed constructive critisism on activities and measures.
Later the whole village were invited to drumming and dancing where the children were dancing in traditional clothing and showed themselves for the tobabs. We learned that Adame, one of Kristines hosts, was the only wolof in the entire village, the rest was mandinka. In other words they speak different tribal languages (Fola, Mandinka, Wolof). In addition to this they are thaught both English, French and Arabic in school. The stay ended January 7th with family photos before we went back to Baobolong.

Fito Fula og Baobolong
We traveled back towards Baobolong. On the way we stopped by Fito Fula, a small village with straw compounds, but they did not seem poor since you could find a stereo in one of the inhabitant´s compounds. In this village there were held a leader training course in cooperation with 4H The Gambia. Four of the participants from Norway arranged a cooperational game and a brainstorming about the different roles in a board. The game was ment to challenge the creative senses to both the Norwegian and the Gambian 4H participants. The group were given a word that they should perform, where all participants had to be a part of it. For example they had to make an elephant. This was the warmest day so far and on the way back to Baobolong we were all sweating and over heating. In Baobolong we bought candy and snacks for the next days long car trip. A lot o fus were still sick, so bananas and spaghetti were served for dinner.

The big bet
Time is nothing in The Gambia as we are used to in Norway. Down here everything is done according to the people and weather. This has resulted in us never leaving by the set time and as such Marie was challenged by the group and Eskil. The bet was based on Eskil not believing that we would leave the hotel 08:30 the next morning, and if we did not, he would withstand from eating his beloved pizza for the rest of the trip. We ended up going 08:20 the next morning and as such Eskil lost. Even though he lost, he was settled on the bet being unvalid as they ”misunderstood” each other. He claimed that he betted that the car would leave precisely 08:30 and that he therefore had won. A hunger strike and loads of discussion later a compromise was made that if he did physical excersises and went through some of Maries tests, he was allowed to eat pizza. When we sat down for the pizza he ordered the family size.

The long trip
We went far on a bumpy and dusty Gambian road. We were going to a cluster-project where they had planted many trees, cashew, mango and malaina for different types of use. It was interesting to see how all the labour was done by gand, and that the maintainance was done by volounteers. The wooden garden was financed by a loan from 4H Norway in 2013 and is something they can make money from during many years from now. After the visit we went back to the main road, after such a road it was heavenly to see a strip of asfalt.


A huge thank you to Vilde Ulsten for correcting the text!